დოკუმენტაცია

წესდება

ასოციაციის წესდება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

პროფესიონალური ეთიკის კოდექსი

ყველა აფაა-ს მიერ აკრედიტირებულ აქტუარს მოეთხოვება დაიცვას ასოციაციის მიერ შემუშავებული ეთიკის კოდექსი. იგი წარმოადგენს საყრდენს აქტუარის პროფესიულ საქმიანობაში და მიზნად ისახავს დაეხმაროს აქტუარს საქმიანობის პროცესში სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში, საკუთარი უფლებებისა და ვალდებულებების გარკვევაში და დაცვაში. აქტუარების პროფესიონალური ეთიკის კოდექსი შეგიძლიათ იხილოთ აქ.