სიახლეები

15.05.2012 ამუშავდა ჩვენი საიტის ახალი ვერსია

 

აქტუართა 28-ე საერთაშორისო კონგრესი - პარიზი, 2006 წელი

2006 წლის 28 მაისიდან 2 ივნისამდე, პარიზში გაიმართება აქტუართა 28-ე საერთაშორისო კონგრესი. საერთაშორისო აქტუარული ასოციაცია იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს კონგრესში მონაწილეობის მისაღებად.

2006 წლის კონგრესი ტარდება იმ დროს, როდესაც აქტუარებს უხდებათ მსოფლიოში მიმდინარე მუდმივი ცვლილებების ფონზე მზარდი პროფესიული მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ეს მოთხოვნები ასახავენ ფინანსური ინდუსტრიის განვითარების ტემპებს, რომლებიც ახალ სტანდარტებს უყენებენ სხვადასხვა რისკების მართვის მექანიზმებს. ეს პროცესი აგრეთვე დაკავშირებულია საანგარიშგებო მოთხოვნების სრულყოფასთან და ახალი საბუღალტრო სტანდარტების ეტაპობრივად დანერგვის პროცესთან, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს ევროპასა და მთელ მსოფლიოში.

ასეთ პირობებში აქტუარული მოდელირება მუდმივი განვითარებისა და სრულყოფის პროცესშია. მომავალი კონგრესი იქნება ერთ-ერთი ის ადგილი, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებში მოღვაწე აქტუარები მოახდენენ იდეების გაცვლას ხსენებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. კონგრესზე შემოთავაზებული სამეცნიერო თემები ასახავენ პროფესიაში არსებულ საკვანძო პრობლემებსა და პერსპექტივებს, რის საფუძველზეც უნდა მოხდეს აქტუარული მოდელირების განვითარების ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა.

სამეცნიერო სესიების პარალელურად კონგრესზე შედგება საერთაშორისო აქტუარული ასოციაციის სხვადასხვა სექციების მიერ ორგანიზებული შეხვედრები, რომლების მოიცავენ აქტუარებისათვის საინტერესო მრავალ თემას: კონსალტინგი, კორპორატიული რისკების მართვა, ფინანსები, საბანკო საქმე, სიცოცხლის დაზღვევა, ჯანდაცვის რისკების მართვა, სოციალური დაზღვევა და საპენსიო სქემები, ექსტრემალური რისკები და არასიცოცხლის დაზღვევა.

დამატებითი ინფორმაციისათვის კონგრესის შესახებ იხილეთ http://www.ica2006.com/